LOGO

Важно: Покана за свикване на извънредно общо събрание

Дата на публикацията: 19.07.2022 08:32 ч

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на Българска соларна асоциация, на основание членове 23-26 от Устава и Решение от 19.07.2022 г., свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 20.08.2022 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 • 1. Отчет на дейността на управителния съвет;
 • 2. Избор на нов състав на управителния съвет;
 • 3. Промени в Устава, при предложения за такива;
 • 4. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;
 • 5. Приемане на нови членове;
 • 6. Разни.

Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).

Изтеглете поканата тук

 • BSA aims for more green jobs
  BSA aims for more green jobs
 • BSA aims for clean environment
  BSA aims for clean environment
 • BSA aims for independent energy
  BSA aims for independent energy
 • BSA aims for independent energy
  BSA aims for independent energy
 • BSA aims for clean environment
  BSA aims for clean environment

About the Association

BSA was established in 2011 in the town of Gabrovo in response to the complex situation of the photovoltaic sector in the country. The members of the association are:

 • suppliers of equipment;
 • companies developing power plants;
 • consulting companies working in the renewable energy sector;
 • current and prospective investors, companies and individuals supporting the "green" idea, who want to struggle for it.

Read More

Facebook