LOGO

Етичен кодекс

Този Етичен кодекс е официално утвърден от Управителния съвет и приет от всички членове на БСА. Той е вдъхновен от международни конвенции и определя ценностите и нормите на поведение на служителите и членовете на асоциацията, които допринасят за професионалното израстване на соларната индустрия. За да се осигури максимално качество на обслужване, по най-високи критерии за честност и почтеност, членовете на Българска соларна асоциация обещават да спазват следните принципи:

  1. Да изпълняват работата си в съответствие с действащите кодекси, стандарти и закони в страната. Всички услуги, операции и изследвания да се извършват с грижа за сигурността, здравето и благосъстоянието на работниците, служителите и обществеността, както и за опазване на околната среда.
  2. Във всички свои професионални отношения да се ръководят от най-високите норми на почтеност, да поемат отговорност за допуснатите грешки и да предприемат необходимите действия за тяхното коригиране.
  3. Да не допускат, пряко или косвено, да наранят професионалната репутация и практиките на другите членове на асоциацията.
  4. Да не се опитват да привличат нови членове с подвеждащи или фалшиви претенции.
  5. Да не разрешават погрешно представяне на техни професионални квалификации (статут в бизнеса, лицензи и т.н.) като соларни изпълнители.
  6. Активно да участват в подготовката, обучението, квалификацията и информираността на инвеститорите в бъдещото благосъстояние на фотоволтаичния сектор.
  7. Да предоставят продукти и услуги, които отговарят на високи стандарти за качество и ефективност и да бъдат отзивчиви към клиентските оплаквания и предложения
  8. Да избягват всички практики, които биха могли да дискредитират професията или заблудят обществеността.
  9. Да се стремят да увеличат обществената информираност в областта на фотоволтаиката, нейните постижения и въздействие върху околната среда.
  10. Да подкрепят мисията и целите на Българска соларна асоциация.

Нарушението на принципите на Етичния кодекс ще бъде сведено до знанието на Управителния съвет и комисията по етика на асоциацията, които имат право да изискат коригиращи действия от страна на нарушителите или да прекратят тяхното членство, без възстановяване на членския внос.

Facebook