LOGO

Важно: Покана за свикване на извънредно общо събрание

Дата на публикацията: 19.07.2022 08:32 ч

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на Българска соларна асоциация, на основание членове 23-26 от Устава и Решение от 19.07.2022 г., свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 20.08.2022 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 • 1. Отчет на дейността на управителния съвет;
 • 2. Избор на нов състав на управителния съвет;
 • 3. Промени в Устава, при предложения за такива;
 • 4. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;
 • 5. Приемане на нови членове;
 • 6. Разни.

Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).

Изтеглете поканата тук

 • БСА цели по-чиста околна среда
  БСА цели по-чиста околна среда
 • БСА цели независима енергетика
  БСА цели независима енергетика
 • БСА цели независима енергетика
  БСА цели независима енергетика
 • БСА цели по-чиста околна среда
  БСА цели по-чиста околна среда
 • БСА цели повече зелени работни места
  БСА цели повече зелени работни места

За асоциацията

БСА е създадена през 2011 г. в град Габрово, в отговор на сложното положение на фотоволтаичния бранш в страната. Членове на асоциацията са:

 • малки и средни предприятия;
 • доставчици на оборудване;
 • фирми, които изграждат централи;
 • консултантски компании, работещи във ВЕИ сектора;
 • настоящи или потенциални инвеститори, компании...

Прочети повече

Facebook