LOGO

Членски внос

Независимо дали сте производител на слънчева енергия, дистрибутор, изпълнител, монтажник, архитект, консултант или просто привърженик на зелената идея, вие можете да станете член на БСА и да получите важна информация, застъпничество и възможности, които ще гарантират дългосрочен успех на вашия бизнес.

 Членството в сдружението е доброволно и може да бъде постоянно или асоциирано.

Постоянните членове са юридически или физически лица, които се ползват от резултатите от дейността на сдружението и спазват задълженията си, съгласно разпоредбите на Устава на БСА. Те заплащат годишен членски внос в размер на 50.00 (петдесет) лева, съгласно решение на ОС. Всеки постоянен член на сдружението има право на един глас при вземане на решения от Общото събрание.

На заседание на Общото събрание на асоциацията, проведено на 15.03.2014г., бе взето решение за набиране на асоциирани членове.

Асоциираните членове на сдружението имат същите права като постоянните, но нямат право да гласуват в Общото събрание. Те имат право само на съвещателен глас. Членството им не е обвързано със заплащане на членски внос.

Можете да заявите вашето желание за членство, като попълните молба и я изпратите на адрес info@bsa.bg, с която изразявате готовност да съдействате за осъществяване целите на сдружението, да спазвате Устава и вътрешните правила. Членство се придобива след решение на Управителния съвет на БСА и заплащане на годишен членски внос от кандидатите за постоянни членове.

Facebook