LOGO

Устав

Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза с наименование

„БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ”, наричана по-долу за краткост „сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) „БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ” е отделно от членовете си юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ”, което може допълнително да се изписва на чужд език по следния начин „BULGARIANSOLARASSOCIATION”.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да сдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително Булстат.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на сдружението с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ” е град Габрово, община Габрово, ул. „Станционна” № 14, а адресът на неговото управление е град Габрово, община Габрово, ул. „Станционна” № 14.

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

а) да се обединят усилията на членовете, техните знания и опит в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични централи, както и малки и средни електрически централи от други възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия;
б) представителство и защита на общите интереси на членовете пред държавни и общински институции, както и пред електроразпределителните и електропреносното дружества;
в) подпомагане дейността на инвеститорите в производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници и развитие на инвестиционните процеси в сферата на изграждане и експлоатация на малки и средни фотоволтаични централи;
г) изграждане на местни, регионални и международни партньорства за развитие;
д) подобряване на бизнес климата в областта на добива на екологично чиста електроенергия от възобновяеми енергийни източници и популяризиране на използването й и внедряване в бита;
е) опазване на околната среда;
ж) съдействие за подобряване на енергийната инфраструктура и децентрализиране на електропроизводството.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата, чрез които сдружението ще постига своите цели са:

а) координира и обединява усилията на членовете си за постигане на благоприятни законодателни условия за развитие на инвестиционната среда;
б) организира срещи, дискусии, семинари, конференции и курсове с национално и международно участие с цел обмяна на опит, идеи, познание и друга информация в сферата на развитието и управлението на инвестиционни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, в частност фотоволтаични малки и средни централи;
в) установява и поддържа постоянни контакти с държавни и общински органи, обществени организации и сдружения, стопански субекти в страната и чужбина; осъществява взаимодействие със сродни организации в Република България и други страни;
г) осъществява квалификационно-образователна, експертна и информационна дейност.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е:

а) подпомагане на инвеститорите в изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници;
б) подпомагане на процеса на интеграция с европейското законодателство, популяризиране и утвърждаване на добрите практики в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници;
в) разработване на анализи, стратегии, методики, ръководства, технически, стандартизационни и други документи, включително предложения за промени на нормативната уредба, проучвания, измервания на качество и други дейности в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници;
г) организиране на форуми, семинари, конференции и курсове за обмяна на опит, идеи и информация в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници.

СРОК

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (Изменен, ОС – 15.03.2014) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението и които споделят основните цели на сдружението. Членството в сдружението е два вида: постоянно и асоциирано.

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица предоставят с молбата си преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Управителният съвет разглежда молбата на следващото свое заседание след получаването й. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет за приемане на кандидата, след съгласуване с всички членове на сдружението.

(4) При допитване с членовете на сдружението, неизказване на мнение се счита за утвърдителен отговор, вето на приемане на нов член на сдружението се налага при 50% негативен вот.

(5) При липса на негативен вот, Управителният съвет взима решение за утвърждаване на членството, а при един негативен вот, предложението се преразглежда на следващия управителен съвет, след узнаване мотивите за отрицателния вот.

(6) Учредителите на сдружението стават по право негови членове, ако са направили в срок предвидените в този Устав имуществени вноски.

Права и задължения на членовете

Чл. 11. (Изм., ОС – 15.03.2014) Постоянните членове на сдружението имат следните права:

а) да участват в управлението на сдружението;
б) да бъдат информирани за неговата дейност;
в) да ползват имуществото на сдружението, само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
г) да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 11а. (Нова, ОС – 15.03.2014) Асоциираните членове на сдружението имат правата по чл.11, но нямат право да гласуват в Общото събрание на сдружението.

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:

а) да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
б) да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
в) да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
г) да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 13. Правата и задълженията, породени от членството в сдружението, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на физическо лице, съответно при прекратяване при юридическо лице.

Чл. 14. (Изм., ОС – 15.03.2014) Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва с писмено пълномощно и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15. За задълженията на сдружението, неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:

а) с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението;
б) със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическо лице, респ. прекратяване на юридическото лице на член на сдружението;
в) с изключването;
г) с прекратяване на сдружението;
д) при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски.

Чл. 17. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

а) нарушава предвидените в Чл. 12 задължения;
б) извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 12, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване.

Чл. 18. (1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението:

 1. не е направил имуществените вноски, предвидени в настоящия Устав в установения срок;
 2. не е внесъл или е просрочил две последователни вноски по членския внос;
 3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който приема решение за отпадането и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ

Чл. 20. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителния съвет, а представителните права на сдружението се упражняват от Председателя на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) (Изм., ОС – 15.03.2014) Членовете на сдружението могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание.

(4) (Нова, ОС – 15.03.2014) Асоциираните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание на сдружението.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема правилник за дейността на Управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, както и други вътрешни на сдружението актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. взима решение за участие в други организации;
 5. взима решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 7. приема бюджета на сдружението;
 8. взима решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 10. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 11. взима решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав.
Свикване

Чл. 23. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението.

Чл. 24. Инициативата за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика Общо събрание, и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Права на сведения

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се публикува в официалния сайт на сдружението и се поставя на мястото на обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 26. Към датата на публикуване на поканата по предходния член, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да присъстват.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 28 (Изм. и доп., ОС – 15.03.2014) При гласуване, всеки постоянен член на сдружението има право на един глас. Асоциираните членове на сдружението имат право на съвещателен глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Решения

Чл. 30. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по Чл. 22, т.1 се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 32. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателствуващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 33. Всеки член на сдружението, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрация на сдружението да се произнесе, относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. Управителният съвет се състои от 5 физически лица.

Мандат

Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от 3 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Правомощия

Чл. 36. Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 3. приема и изключва членове, след допитване до членовете на сдружението;
 4. избира и назначава изпълнителен секретар на сдружението;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
 9. определя адреса на сдружението;
 10. приема правила за работата си;
 11. взима решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на сдружението.
Заседания

Чл. 37. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна комуникационна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и  позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражение за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) Относно протоколите на заседанията на Управителния съвет, се прилагат разпоредбите на Чл. 32.

Чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от определен от Управителния съвет негов член.

Решения

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинството от присъстващите.

Контрол

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на взимане на решението.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. (1) Председателят се избира от състава на Управителния съвет от Общото събрание за срок от 3 години.

(2) Председателят:

а) ръководи заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет;
б) свиква заседанията на Управителния съвет;
в) представлява сдружението.

Чл. 44. Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

Чл. 45. (1) Изпълнителен секретар се избира и назначава от Управителния съвет.

(2) Изпълнителният секретар:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
 3. разпорежда се със средствата за издръжка на сдружението в рамките на утвърдения бюджет;
 4. сключва договори (назначава и освобождава) със служители на сдружението в съответствие с утвърдения от управителния съвет щат.

(3) Длъжността може да се изпълнява на ротационен принцип от всеки член на Управителния съвет.

КЛОНОВЕ

Чл. 46. С решение на Управителния съвет на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 47. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 48. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 49. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района, в който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Управителния съвет.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 50. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 51. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, както и всички останали източници, позволени от ЗЮЛНЦ.

Стопанска дейност

Чл. 52. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

а) обучителна дейност;
б) експертна дейност;
в) издателска дейност;
г) рекламна дейност;
д) други дейности, свързани с изпълнението на целите на сдружението.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността по ал. 1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имуществото

Чл. 53. (1) Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 54. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с решение на Общото събрание по общия ред.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 55. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на Окръжния съд по седалището са сдружението в случаите по Чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.
ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 56. При прекратяване на сдружението, се извършва ликвидация по реда на Чл. 14 от ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 57. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете, съобразно с направените от тях имуществени вноски.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 1. (Изм. и доп., ОС – 15.03.2014) Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ”, проведено на 05.03.2011г. в град Габрово; изменен и допълнен от Общото събрание на сдружението, проведено на 15.03.2014г в град Габрово.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

§ 3. Първият адрес на сдружението се определи от Учредителното събрание.

§ 4. Под „писмен” в този Устав се разбира писмо, изпратено по пощата или по куриер, с потвърждение при получаването (обратна разписка) или изпращане на и-мейл на посочения от всеки член официален електронен адрес, с включена опция за потвърждаване при получаване.

§ 5. Допитването на Управителния съвет до всички членове по въпроси, касаещи дейността на сдружението и определени в този Устав, се извършва чрез всички видове комуникации: интернет, мобилни и други, при осигуряване на легитимност на членовете на сдружението.

§ 6. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Facebook