LOGO

База данни

cluster pic

БАЗА ДАННИ С НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ВЕИ

Законодателство на ЕС

- Официален вестник на ЕС 

- Директива 2009/28/ЕО

- Регламент 1307/2014 на ЕС 

- Renewable Energy Policy Review - BG

- EU Energy Markets 2014

Българско законодателство

- Енергийна стратегия на България до 2020 година

- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

- Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи

- Наредба № 16-27 за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници

- Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия

- Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката

- Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници

- Наредба № 16-334 за топлоснабдяването

- Наредба № РД-16-267 за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

- Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия

- Национален план за действие за енергийната ефективност в България до 2020 година

- План за развитие на преносната електрическа мрежа на България до 2024 година

- Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

- Правила за търговия с електрическа енергия

- Правила за управление на електроенергийната система

- Правила за управление на електроразпределителните мрежи 

- Закон за енергетиката

- Закон за енергийната ефективност

- Закон за енергията от възобновяеми източници

Общински стратегии за развитие на ВЕИ

- Варна

- Благоевград

- Карлово

- Добрич

- Бургас

- Ловеч

- Велико Търново

- Русе

- Столична община

- Костенец

Процедури за изграждане на ВЕИ

- Искане за проучване на условията за присъединяване на електрическа централа към Енерго-Про

- Искане за проучване на условията за присъединяване на фотоволтаична централа към Енерго-Про

- Искане за проучване на условията за присъединяване на вятърна централа към Енерго-Про

- Искане за предварително проучване за присъединяване на производител към Енерго-Про

- Заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на производител на електроенергия към ЕВН

- Искане за сключване на договор за присъединяване към електрическата мрежа на ЕВН

- Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи

- Преференциално присъединяване на ВЕИ - съобщение за прекратяване

- Административни процедури за присъединяване на ВЕИ

- Административни проицедури за присъединяване на ФтЕЦ

- Искане за проучване на възможностите за присъединяване към ЧЕЗ

- Искане за сключване на предварителен договор за присъединяване към ЧЕЗ

- Искане за сключване на договор за присъединяване към ЧЕЗ

Регулаторни ценови решения за ВЕИ

- Решение на ДКЕВР Ц-10/28.06.2006

- Решение на ДКЕВР Ц-13/28.06.2006

- Решение на ДКЕВР Ц-33/29.12.2006

- Решение на ДКЕВР Ц-64/04.06.2007

- Решение на ДКЕВР Ц-3/16.03.2009

- Решение на ДКЕВР Ц-4/30.03.2009

- Решение на ДКЕВР Ц-14/12.05.2009

- Решение на ДКЕВР Ц-15/12.05.2009

- Решение на ДКЕВР Ц-18/31.03.2010

- Решение на ДКЕВР Ц-38/27.09.2010

- Решение на ДКЕВР Ц-35/27.10.2011

- Решение на ДКЕВР Ц-36/07.11.2011

- Решение на ДКЕВР Ц-10/30.03.2011

- Решение на ДКЕВР Ц-18/20.06.2011

- Решение на ДКЕВР Ц-19/28.06.2012

- Решение на ДКЕВР Ц-18/28.06.2012

- Решение на ДКЕВР Ц-28/29.08.2012

- Решение на ДКЕВР Ц-33/14.09.2012

- Решение на ДКЕВР Ц-20/28.06.2013

- Решение на ДКЕВР Ц-19/28.06.2013

- Решение на ДКЕВР Ц-13/01.07.2014

- Решение на ДКЕВР Ц-14/01.07.2014

- Решение на ДКЕВР ЕМ-03/01.07.2014

- Решение на КЕВР Ц-1/28.01.2015

- Решение на КЕВР Ц-05/20.02.2015 

- Решение на КЕВР Ц-24/30.06.2015

Законодателство за ВЕИ в другите страни

- Гърция 2006

- Гърция 2010

- Гърция 2011

- Македония

- Турция

- Сърбия

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0131-C0001 „Подкрепа за развитието на клъстер „Българска соларна асоциация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Тази база данни е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на базата данни се носи от Българска соларна асоциация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази база данни отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Facebook