LOGO

BSA logo

Нова енергийна стратегия 

0

До: Министъра на енергетиката

 

СТАНОВИЩЕ

 

ОТ

 

Българска соларна асоциация,

сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра на ЮЛНЦ, воден от ТР, с ЕИК 176086519, със седалище и адрес на управление:  гр. Габрово, ул. Станционна № 14 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 77, вх. 3, партер,

представлявано от Мирослав Димитров – председател на УС

 

ОТНОСНО: Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

Уважаеми г-н Министър,

С настоящото изразяваме становището на Българска соларна асоциация по публикувания за обществено обсъждане проект на стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., публикуван на сайта на Министерство на енергетиката.  Българската соларна асоциация е сдружение, създадено през 2011г. с цел популяризиране използването на възобновяемите енергийни източници и конкретно използването на слънчева енергия по начин тя да бъде масово достъпна, а не привилегия за избрани лица. В асоциацията членуват над 120 инсталатори, инвеститори и обикновени граждани, обединени около тази цел.

От Асоциацията приветстваме заложените в стратегията стъпки, действия и мерки за декарбонизация на енергийната система и постигане на климатична неутралност. Считаме обаче,  че трябва да бъдат насочени повече усилия към стимулиране на производството на електроенергия при потребителите, където да се осъществява и основното съхранение на електрическа енергия. Желанието ни е от планираните ВЕИ мощности за инсталиране, както и системите за съхранение да бъде определена мощност, която да бъде постигната с инсталиране на малки ( до 1 MW) системи при битови и стопански потребители на електрическа енергия.

Практиката ни показва, че потребители на електрическа енергия много бързо променят профила си на потребление, съобразно производството на електрическа енергия, когато инсталират ВЕИ централа за собствени нужди.

Друга съществена полза от разпределянето на целевите мощности при голям брой потребители и в точките на потребление на електрическа енергия е, че това ще намали необходимостта от бързо увеличаване на преносния капацитет на електрическата мрежа, както и разходите, свързани с пренос и преобразуване на електрическа енергия.

Надяваме се настоящото становище да бъде взето предвид при изготвянето на окончателната версия на стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България.

 

Мирослав Димитров, председател на УС

на Българска соларна асоциация

Facebook